Podotherapie?

Onze voeten en benen dragen ons probleemloos een heel leven lang. Een voet van een volwassen mens draagt bij elke stap zo’n 80 kilo en uw voeten zetten gemiddeld zo’n 2,5 miljoen stappen per jaar. Sporters belasten hun voeten zwaarder. De snelheid en de zweefpas van een hardloper vergroten de belasting bij iedere voet landing tot ongeveer 2,5 keer het lichaamsgewicht. Dat is zo’n 200 kilo, kortdurende belasting.

Bij jonge kinderen zijn de voeten nog in ontwikkeling en vaak nog heel flexibel. Daardoor hebben jonge kinderes soms grote standsafwijkingen. Bij adolescenten en jong volwassenen zijn voetklachten het minst aanwezig.
Bij het bereiken van de middelbare leeftijd worden kleine afwijkingen weer voelbaar. Onze voeten “slijten” met de jaren: de vetlaag in de voetzool wordt lanzaam dunner, de huid herstelt wat minder snel en onze tenen worden vaak krommer.
Kortom, met de jaren worden voeten en benen minder flexibel en kwetsbaarder voor overbelasting. Als er dan klachten ontstaan kan uw podotherapeut die problemen oplossen of weer draaglijk maken en blijft lopen en staan heel goed te doen.

Podotherapie?

Podotherapie wordt bedreven door podotherapeuten. De titel “podotherapeut” is een beschermde titel  artikel 34 van de Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg ( BIG).
Delea podotherapie is vrij toegankelijk. Dat betekent dat u samen met de podotherapeut bepaalt of een podotherapeutische behandeling voor u geschikt is. Een verwijzing door een huisarts, specialist of andere zorgprofessional is welkom, maar niet noodzakelijk.

De opleidingstitel “podotherapeut” is beschermd, de benaming “podotherapie” helaas niet. Dit leidt wel eens tot verwarring en soms ook tot een verkeerde voorstelling van zaken.

Andere podo-beroepen propageren een andere visie op voetproblemen en op de therapieën. Alle soorten behandelingen en therapiezolen die door andere podo-beroepen worden gedaan/vervaardigd, vallen ook binnen het vakgebied van de podotherapeut. De podotherapeut zal dus per aandoening en per patiënt beoordelen welke behandeling/therapie voor hem/haar het beste is.

Klik in onderstaand overzicht voor de verschillende onderdelen:

Behandeling Klachten
Specialisatie

Kwaliteitseisen

Algemene leveringsvoorwaarden

Behandeling

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten.

Een podotherapeut behandelt veel verschillende klachten met als doel: het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand), alsmede behandeling van huid en nagels, indien er sprake is van een pathologie.

De concrete podotherapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties. Daarnaast  geeft de podotherapeut uitleg en advies om voetaandoeningen (èn aandoeningen  in benen en rug  die vanuit  het functioneren de voet kunnen ontstaan) te voorkomen en te bestrijden.

Specialisatie

Een belangrijk aspect binnen de podotherapie is het behandelen van risicopatiënten en het geven van voorlichting (preventie). Tot de risicopatiënten behoort o.a. de grote groep diabetes-mellitus patiënten. Podotherapeuten zijn de beroepsbeoefenaren die daar speciaal voor opgeleid zijn. Een podotherapeut beoordeelt de voet van een diabetespatiënt op gevoeligheid voor prikkels, standsafwijking, beweeglijkheid, doorbloeding en stelt een zogenaam risicoprofiel vast.
Delea podotherapie heeft een contract met zorgverzekeraars in Nederland waardoor de risicobepaling, en de controle van diabetespatiënten vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Klachten

Welke klachten behandelt een podotherapeut?

•   pijn bij lopen en staan:
•   standsafwijkingen van voeten en tenen;
•   overbelastingsklachten en blokkades in voeten en benen;
•   vermoeidheidsklachten;
•   sportblessures;
•   klachten aan knie, heup en lage rug;
•   klachten bij diabetes-mellitus (suikerziekte) en reuma;
•   ulcera (wonden) bij diabetes-mellitus patiënten;
•   nageldefomaties en ingegroeide nagels;
Daarnaast geeft de podotherapeut voorlichting gegeven ter voorkoming van diverse klachten.

Kwaliteitseisen

Podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld.

Alleen podotherapeuten kunnen lid worden van de NVvP. Podotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met 11 andere paramedische beroepen. In totaal zijn ± 25.000 paramedici in dit register opgenomen. De vereniging van Podotherapeuten stelt mimumeisen vast voor de inrichting van een praktijk, een hygiëne richtlijn en voor bij- en nascholingen.

Elke vijf jaar moet een podotherapeut zich laten herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici mits hij voldoet aan bovengenoemde eisen (zie hiervoor http://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/)

Algemene Leveringsvoorwaarden Delea podotherapie

De wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is van toepassing op alle overeenkomsten met Delea podotherapie

Tevens hanteren wij daarnaast nog de volgende voorwaarden:

 1. 1. Definities

 ‘De zorgverlener’ betreft alle medewerkers verbonden aan Delea podotherapie.

‘De patiënt’ betreft degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks betrekking hebben.

 1. Annulering
 2. Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. De zorgverlener behoudt het recht afspraken, die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden,in rekening te brengen bij de patiënt.
 3. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapie. Bij annulering zullen alle door de zorgverlener gemaakte kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht.
 1. Betaling
 2. Alle betalingen dienen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien een therapie in de vorm van een product geleverd wordt, dient ter plaatse contant te worden betaald.
 3. Indien de patiënt niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald zal de zorgverlener de patiënt schriftelijk aanmanen. De patiënt heeft daarna 14 dagen de tijd te betalen. Na het verstrijken van deze termijn is de patiënt de zorgverlener incassokosten verschuldigd. De hoogte van deze incassokosten zal worden vermeld in een aanmaningsbrief. De Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) is hierbij van toepassing. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de zorgverlener de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 4. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
 5. Indien de zorgverlener een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de patiënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd zijn.
 6. Patiënten blijven verantwoordelijk voor de betaling van de kosten, ook als de zorgverlener de kosten rechtstreeks declareert bij de zorgverzekeraar of zorgketengroep. Indien een zorgverzekeraar of zorgketengroep om welke reden dan ook, de kosten niet of gedeeltelijk vergoedt dient de patiënt deze kosten te voldoen aan de zorgverlener.
 7. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van de ziektekostenverzekeraar. De zorgverlener kan niet garanderen dat een vergoeding zal plaatsvinden.
 8. Bij een meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.
 1. Service
 2. De therapie of therapeutisch hulpmiddel (o.a. zolen, orthese, nagelbeugel, taping, ) heeft soms tijd nodig om het
  verwachte doel van de zorgverlener te bereiken.
  Het is mogelijk dat de therapie aangepast dient te worden, doordat:
 • u niet reageert op de ingestelde therapie;
 • uw correctie/compensatie niet in één keer kan worden uitgevoerd.;
 • de stand van uw voeten verandert, met mogelijk nieuwe klachten tot gevolg;
 • de stand van uw voeten gecorrigeerd is;
 • uw klachten zijn afgenomen of verdwenen.

Dit kan betekenen dat de therapie verlaagd, verhoogd of dat nieuwe elementen toegevoegd worden.
De eerste 4 maanden na levering van  podotherapeutisch inlegzolen  geldt als serviceperiode waarin geen kosten gerekend worden voor aanpassing van de zolen of opnieuw onderzoeken van dezelfde klacht.  Bij nieuwe klachten die niet door de zolen veroorzaakt worden, start de behandelcyclus overnieuw

 1. Alhoewel een therapie in de vorm van een product geleverd wordt, kunnen geen garanties gegeven worden m.b.t. de werking van het hulpmiddel. De zorgverlener  kan  alleen  een verwachting uitspreken over het resultaat. Een paramedicus heeft geen resultaatplicht, wel een inspanningsplicht. De patiënt mag daarom wel verwachten dat de zorgverlener zijn uiterste best doet uw klacht zo goed mogelijk te behandelen.
 2. In enkele gevallen kan een (aangepaste) therapie nieuwe klachten of verergering van de klachten veroorzaken.
  Indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan zal redelijkerwijs het bezoek en eventuele aanpassing van de therapie kosteloos zijn. In alle andere gevallen geldt dat er een consulttarief berekend zal worden met eventueel de meerkosten voor aanpassing van de therapie.

Voorwaarden voor kosteloze service:

 • Melding binnen drie maanden na ontvangst van de (aangepaste) therapie
 • Klacht aantoonbaar door de therapie veroorzaakt (ter beoordeling van de zorgverlener)
 1. In sommige gevallen kan een therapie worden toegezonden. De verzending is altijd op risico van de patiënt.
 2. Klachten

De zorgverlener doet alles om de gezondheidsklachten van de patiënt zo goed mogelijk te behandelen. Dit gebeurt in overleg en uitsluitend met toestemming van de patiënt. Toch kan het gebeuren dat de patiënt niet tevreden is en een klacht heeft over de behandeling zelf of de manier waarop de zorgverlener met de patiënt omgaat.

De zorgverlener hanteert de volgende procedure:

 1. De patiënt bespreekt de klacht met de behandelend podotherapeut.

Dit kan alleen op afspraak. Geeft hierbij duidelijk aan dat u een gesprek wilt omdat u ontevreden bent. Als u het gesprek moeilijk vindt, dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen met u mee te gaan.

 1. Komt de patiënt er niet uit met de behandelend podotherapeut, dan kan de patiënt de klacht schriftelijk aan de zorgverlener voorleggen.

De zorgverlener neemt de klacht in behandeling en zal naar een passende oplossing zoeken.

 1. Komt de patiënt er niet uit met de zorgverlener? 

 Dan kan de patiënt de klacht voorleggen aan de Patiënten Advies Commissie (PAC) van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

 1. Schade

De zorgverlener is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen of voor enige andere door de patiënt geleden schade.