Podotherapie?

Onze voeten en benen dragen ons probleemloos een heel leven lang. Een voet van een volwassen mens draagt bij elke stap zo’n 80 kilo en uw voeten zetten gemiddeld zo’n 2,5 miljoen stappen per jaar. Sporters belasten hun voeten zwaarder. De snelheid en de zweefpas van een hardloper vergroten de belasting bij iedere voet landing tot ongeveer 2,5 keer het lichaamsgewicht. Dat is zo’n 200 kilo, kortdurende belasting.

Bij jonge kinderen zijn de voeten nog in ontwikkeling en vaak nog heel flexibel. Daardoor hebben jonge kinderes soms grote standsafwijkingen. Bij adolescenten en jong volwassenen hebben zelden voetklachten. Zij zijn nog in de groei en herstellen van alle leeftijdsgroepen het snelst van overmatige inspanning en blessures.
Bij het bereiken van de middelbare leeftijd worden kleine afwijkingen vaak weer voelbaar. Onze voeten “slijten” met de jaren: het bindweefsel in ons hele lichaam verliest veerkracht. Dat is zichtbaar in de huid, maar merken we ook aan onze spieren en gewrichten.  Je moet regelmatig bewegen om conditie van je lichaam op peil te houden. Wat vroeger vanzelf ging vraagt nu om planning en regelmatig oefenen.
Na je 50ste wordt de vetlaag in de voetzool wordt langzaam dunner, de huid herstelt wat wat langzamer van blessuren en onze tenen worden vaak krommer.
Kortom, met de jaren worden voeten en benen minder flexibel en kwetsbaarder voor overbelasting. Als er dan klachten ontstaan kan uw podotherapeut die problemen oplossen of weer draaglijk maken en blijft  pijnvrij lopen en staan heel goed te doen.

Podotherapie?

Podotherapie wordt bedreven door podotherapeuten. De titel “podotherapeut” is een beschermde titel  artikel 34 van de Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg ( BIG).
De opleidingstitel “podotherapeut” is beschermd, de benaming “podotherapie” helaas niet. Dit leidt wel eens tot verwarring en soms ook tot een verkeerde voorstelling van zaken.

Welke klachten behandelt een podotherapeut?

•   pijn bij lopen en staan:
•   standsafwijkingen van voeten en tenen;
•   overbelastingsklachten en blokkades in voeten en benen;
•   vermoeidheidsklachten;
•   sportblessures;
•   klachten aan knie, heup en lage rug;
•   klachten bij diabetes-mellitus (suikerziekte) en reuma;
•   ulcera (wonden) bij diabetes-mellitus patiënten;
•   nageldefomaties en ingegroeide nagels;

Een belangrijk aspect binnen de podotherapie is het behandelen van risicopatiënten en het geven van voorlichting (preventie). Delea podotherapie is gespecialiseerd in voetzorg voor diabetespatiënten.

 

Specialisatie –  Diabetes

In 2015 is een preventieprogramma in het leven geroepen om complicaties aan een diabetische voet te voorkomen. Daarmee kunnen podotherapeuten op verwijzing van de huisarts of medisch specialist een risicoprofiel ( Sims) vaststellen en een zorgplan voor voetzorg, uitgevoerd door (medisch) pedicures.
Delea podotherapie ziet patiënten op verwijzing van de huisarts of de medisch specialist. Het voetonderzoek, de risicobepaling, en de terugkerende controle van diabetespatiënten en de voetzorg door aangesloten pedicures wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Het preventieprogramma is gericht op het voorkomen van complicaties in de voeten. Bij langdurige Diabetes treden vaak complicaties op. Te beginnen met tintelingen en en pijn in de voeten door  een verstoorde werking van de lange zenuwbanen naar de voeten. Op den duur kan dit leiden tot verlies van gevoeligheid in de voeten.  Daarnaast gaat Diabetes gaat vaak gepaard met hart-en-vaatziekten ( verstopping en vernauwingen van de bloedvaten) en dus ook verslechterde doorbloeding van benen en voeten.
De doorbloeding van de voeten  kan ook verslechteren door verstoorde aansturing van de doorbloeding in de voeten zelf.  Dit is een ongewenste vernauwing of juist verwijding van de grote en kleine bloedvaten. In het ergste geval  leidt dit tot verstoring van de balans tussen opbouw en afbraak van cellen en weefsels.

Door  de voet van een diabetespatiënt te beoordelen op gevoeligheid voor pijnprikkels, standsafwijking, beweeglijkheid, doorbloeding en stelt de podotherapeut een zogenaamd risicoprofiel vast en tegelijk een zorgplan voor de pedicure. Daarmee wordt de medisch noodzakelijke voetzorg vergoed, dat wil zeggen het knippen van risiconagels en verwijderen van eelt op drukplekken. Voor de overige behandeling van resterende nagels en eelt kan de pedicure alsnog een eigen bijdrage vragen

Kwaliteitseisen

Podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld.

Alleen podotherapeuten kunnen lid worden van de NVvP. Podotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met 11 andere paramedische beroepen. In totaal zijn ± 25.000 paramedici in dit register opgenomen. De vereniging van Podotherapeuten stelt minimumeisen vast voor de inrichting van een praktijk, een hygiëne richtlijn en voor bij- en nascholingen.

Elke vijf jaar moet een podotherapeut zich laten herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici mits hij voldoet aan bovengenoemde eisen (zie hiervoor http://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/)

Algemene Leveringsvoorwaarden Delea podotherapie

De wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is van toepassing op alle overeenkomsten met Delea podotherapie

Tevens hanteren wij daarnaast nog de volgende voorwaarden:

 1. 1. Definities

 ‘De zorgverlener’ betreft alle medewerkers verbonden aan Delea podotherapie.

‘De patiënt’ betreft degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks betrekking hebben.

 1. Annulering
 2. Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. De zorgverlener behoudt het recht afspraken, die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden,in rekening te brengen bij de patiënt.
 3. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapie. Bij annulering zullen alle door de zorgverlener gemaakte kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht.
 1. Betaling
 2. Alle betalingen dienen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien een therapie in de vorm van een product geleverd wordt, dient ter plaatse contant te worden betaald.
 3. Indien de patiënt niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald zal de zorgverlener de patiënt schriftelijk aanmanen. De patiënt heeft daarna 14 dagen de tijd te betalen. Na het verstrijken van deze termijn is de patiënt de zorgverlener incassokosten verschuldigd. De hoogte van deze incassokosten zal worden vermeld in een aanmaningsbrief. De Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) is hierbij van toepassing. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de zorgverlener de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 4. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
 5. Indien de zorgverlener een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de patiënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd zijn.
 6. Patiënten blijven verantwoordelijk voor de betaling van de kosten, ook als de zorgverlener de kosten rechtstreeks declareert bij de zorgverzekeraar of zorgketengroep. Indien een zorgverzekeraar of zorgketengroep om welke reden dan ook, de kosten niet of gedeeltelijk vergoedt dient de patiënt deze kosten te voldoen aan de zorgverlener.
 7. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van de ziektekostenverzekeraar. De zorgverlener kan niet garanderen dat een vergoeding zal plaatsvinden.
 8. Bij een meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.
 1. Service
 2. De therapie of therapeutisch hulpmiddel (o.a. zolen, orthese, nagelbeugel, taping, ) heeft soms tijd nodig om het
  verwachte doel van de zorgverlener te bereiken.
  Het is mogelijk dat de therapie aangepast dient te worden, doordat:
 • u niet reageert op de ingestelde therapie;
 • uw correctie/compensatie niet in één keer kan worden uitgevoerd.;
 • de stand van uw voeten verandert, met mogelijk nieuwe klachten tot gevolg;
 • de stand van uw voeten gecorrigeerd is;
 • uw klachten zijn afgenomen of verdwenen.

Dit kan betekenen dat de therapie verlaagd, verhoogd of dat nieuwe elementen toegevoegd worden.
De eerste 4 maanden na levering van  podotherapeutisch inlegzolen  geldt als serviceperiode waarin geen kosten gerekend worden voor aanpassing van de zolen of opnieuw onderzoeken van dezelfde klacht.  Bij nieuwe klachten die niet door de zolen veroorzaakt worden, start de behandelcyclus overnieuw

 1. Alhoewel een therapie in de vorm van een product geleverd wordt, kunnen geen garanties gegeven worden m.b.t. de werking van het hulpmiddel. De zorgverlener  kan  alleen  een verwachting uitspreken over het resultaat. Een paramedicus heeft geen resultaatplicht, wel een inspanningsplicht. De patiënt mag daarom wel verwachten dat de zorgverlener zijn uiterste best doet uw klacht zo goed mogelijk te behandelen.
 2. In enkele gevallen kan een (aangepaste) therapie nieuwe klachten of verergering van de klachten veroorzaken.
  Indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan zal redelijkerwijs het bezoek en eventuele aanpassing van de therapie kosteloos zijn. In alle andere gevallen geldt dat er een consulttarief berekend zal worden met eventueel de meerkosten voor aanpassing van de therapie.

Voorwaarden voor kosteloze service:

 • Melding binnen drie maanden na ontvangst van de (aangepaste) therapie
 • Klacht aantoonbaar door de therapie veroorzaakt (ter beoordeling van de zorgverlener)
 1. In sommige gevallen kan een therapie worden toegezonden. De verzending is altijd op risico van de patiënt.
 2. Klachten

De zorgverlener doet alles om de gezondheidsklachten van de patiënt zo goed mogelijk te behandelen. Dit gebeurt in overleg en uitsluitend met toestemming van de patiënt. Toch kan het gebeuren dat de patiënt niet tevreden is en een klacht heeft over de behandeling zelf of de manier waarop de zorgverlener met de patiënt omgaat.

De zorgverlener hanteert de volgende procedure:

 1. De patiënt bespreekt de klacht met de behandelend podotherapeut.

Dit kan alleen op afspraak. Geeft hierbij duidelijk aan dat u een gesprek wilt omdat u ontevreden bent. Als u het gesprek moeilijk vindt, dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen met u mee te gaan.

 1. Komt de patiënt er niet uit met de behandelend podotherapeut, dan kan de patiënt de klacht schriftelijk aan de zorgverlener voorleggen.

De zorgverlener neemt de klacht in behandeling en zal naar een passende oplossing zoeken.

 1. Komt de patiënt er niet uit met de zorgverlener? 

 Dan kan de patiënt de klacht voorleggen aan klachtencommissie van het Kwaliteitsregister paramedici

 1. Schade

De zorgverlener is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen of voor enige andere door de patiënt geleden schade.