Vergoeding podotherapie door uw zorgverzekeraar

Een podotherapeutische behandeling bij Delea podotherapie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket in uw ziektekostenverzekering. De hoogte van de vergoeding verschilt per maatschappij en per gekozen pakket.

Delea podotherapie voldoet aan alle eisen voor vergoeding van de geleverde zorg;
Delea podotherapie is aangesloten bij de Ned. Vereniging van Podotherapeuten;
Delea podotherapie heeft een actuele Kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister paramedici.

Uw aanvullende verzekering

  •   een verwijzing van uw (huis)arts is niet nodig.
  •   Uw recht op vergoeding in de aanvullende verzekering staat los van het verplicht eigen risico van de basisverzekering
  •   sommige verzekeraars hanteren één totaalbedrag voor voetzorg. Daaruit wordt ook de behandeling vergoed door andere voetzorgverleners zoals de pedicuren. Let hier op om verrassingen te voorkomen.

Hier vindt u een actueel overzicht van de vergoeding van podotherapie uit de aanvullende verzekeringen

Basisverzekering vergoedt preventieve voetzorg bij Diabetes Mellitus (suikerziekte)

Delea podotherapie doet ook risicoscreening voor voeten van diabetespatiënten. Zonodig stelt de podotherapeut een zorgprofiel vast. Het screenen en de regelmatige controle op risico op aan de voeten wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Preventieve voetzorg bij diabetes is ketenzorg. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners.  De preventieve zorg dient  complicaties aan de voeten  bij diabetes  voorkomen. Bij gevorderde Diabetes verloopt het herstel van voetaandoeningen vaak slecht of heel langzaam. Wondjes en ontstekingen aan de voet kunnen worden behandeld door de podotherapeut.

Voetzorg, eelt verwijderen en nagels knippen voor patiënten met Diabetes 2 ( ouderdomssuiker) wordt vergoed vanuit de basisverzekering wanneer uitgevoerd door een pedicure en in uitzonderingsgevallen ook door de podotherapeut.

Een persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw preventieve voetzorg (= jaarlijks uitgebreid voetenonderzoek door pedicure of podotherapeut en verwijdering van eelt en nagels knippen)

Het recht op vergoeding wordt bepaald aan de hand van de benodigde zorg. De benodigde zorg heeft een indeling in 4 klasses: Zorgprofiel 1, 2, 3 en 4, ieder met een herhaling aan controles en inclusief behandeling door de podotherapeut. Dez vorm van zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Hulpmiddelen, zoals teencorrectors en podotherapeutische inlegzolen, worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering

Het Zorgprofiel is voorwaarde voor vergoeding 

De mate van zorg ( controle, voetbehandeling door de pedicure) wordt bepaald door het toegekende Zorgprofiel.
Zorgprofiel 1 levert  een jaarlijks uitgebreid voetonderzoek door de pedicure of podotherapeut (zonder instrumentele behandeling).
Patiënten met het zwaardere Zorgprofiel 2  zullen naast het halfjaarlijkse controle van de voeten en een beperkte vergoeding krijgen voor de instrumentele behandeling ( eelt verwijderen en nagels knippen). Bij Zorgprofiel 2 en hoger wordt de cliënt altijd verwezen worden naar de podotherapeut (voor het jaarlijks voetonderzoek) en eventueel naar de pedicure (voor de instrumentele behandelingen). Voor Zorgprofiel 3 en 4 is zijn meer controlemomenten per jaar vastgesteld.

Alle behandelingen en controle op basis van het zorgprofiel worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

De zorgprofielen wordt vastgesteld op grond van medische noodzaak. Bijkomende handelingen, die niet noodzakelijk zijn worden niet vergoed. Bij  de podotherapeut kunnen aanvullende behandeling via uw aanvullende verzekering alsnog vergoed worden.

In verleden (vóór 2015) werd een voetbehandeling ook vergoed als de cliënt niet meer goed bij de voeten kon komen. Sinds 2015 valt dit buiten de medische noodzaak en wordt de voetbehandeling niet vergoed uit de basisverzekering.

Wie stelt uw Zorgprofiel vast?

Diabetespatiënten die bij de huisarts onder controle staan, krijgen een zorgprofiel toegekend door de praktijkondersteuner/assistent van de huisarts of in overelg door de podotherapeut. .
Staat u als diabetespatiënt onder controle in het ziekenhuis, dan wordt u verwezen naar een gecontracteerde podotherapeut. Deze stelt uw Zorgprofiel vast. De podotherapeut beoordeelt uw voeten en maakt controleafspraken. Vanaf zorgprofiel 2 kan de podotherapeut u doorverwijzen naar een pedicure voor het knippen van nagels en verwijderen van eelt.